JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Balans

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

ULTIMO 2019

ULTIMO 2018

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

1.293

1.339

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

326

223

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

967

1.116

Materiële vaste activa

183.604

177.262

Investeringen met een economisch nut

130.581

137.353

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

24.077

24.812

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

12.378

11.011

In erfpacht

16.568

4.086

Financiële vaste activa

17.339

19.033

Kapitaalverstrekking aan:

- deelnemingen

293

293

Leningen aan:

- woningbouw corporaties

15.197

16.405

- deelnemingen

0

262

Overige langlopende leningen

1.849

2.073

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

26.603

33.193

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

24.260

29.475

Voorraad gereed product en handelsgoederen

2.343

3.718

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

22.291

10.213

Vorderingen op openbare lichamen

1.492

1.641

Rekening courant Rijk

14.360

1.484

Rekening-courant verhouding met niet-financiele instellingen

924

470

Overige vorderingen

5.515

6.618

Liquide middelen

1.393

898

Kassaldi

11

9

Banksaldi

1.382

889

Overlopende activa

23.018

19.351

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Rijk

60

0

- Overige Nederlandse overheidslichamen

55

0

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

22.903

19.351

BALANSTOTAAL

275.541

261.289

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

ULTIMO 2019

ULTIMO 2018

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

90.363

92.830

Algemene reserves

26.400

31.575

Bestemmingsreserves

60.654

60.603

Gerealiseerde resultaat

3.309

652

Voorzieningen

29.443

30.689

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.125

1.291

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

28.318

29.398

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar

134.222

105.181

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en andere financiële instellingen

134.182

105.141

Waarborgsommen

40

40

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar

7.960

16.861

Overige kasgeldleningen

0

7.500

Overige schulden

7.960

9.361

Overlopende passiva

13.553

15.728

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren ontvangen van:

- Overige Nederlandse overheidslichamen

790

1.738

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

12.110

13.268

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

653

722

BALANSTOTAAL

275.541

261.289

Gegarandeerde geldleningen

278.948

268.946

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07