JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Balans

Overlopende activa

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Rijk

60

0

- Overige overheden

55

0

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen

22.903

19.351

Totaal

23.018

19.351

De post "Overige nog te ontvangen bedragen" bevat een vordering van de grondexploitatie in het kader van het faciliterend grondbeleid van € 14.413.000 en een vordering op het BCF van € 6.722.000,- over het jaar 2019. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de nog te ontvangen bedragen van en vooruitbetaalde bedragen aan Nederlandse overheidslichamen.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Saldo
31-12-2018

Toevoe-gingen

Ontvangen bedragen

Saldo
31-12-2019

Ministerie SZW: afrekening BBZ 2019

0

60

0

60

Provinicie Limburg: subsidie Diep Events

0

6

0

6

Provinicie Limburg: subsidie Kennis en expertise centrum (KEC)

0

49

0

49

Totaal

0

115

0

115

Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07