JAARSTUKKEN 2019

JAARVERSLAG

Bestuurlijke samenvatting

Voor u liggen de jaarstukken 2019. Het was een jaar waarin we als gemeente weer een mooie bijdrage hebben mogen leveren aan een prettige leefomgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Weert. Een jaar waarin we weer samen vooruit gingen. In dit jaarverslag, laten we zien waar we dagelijks mee bezig zijn, dat alles mensenwerk is én dat de gemeente meer is dan het uitgeven van paspoorten en rijbewijzen.

Dat echter niet alles te voorzien is, hebben we de afgelopen periode gemerkt. Inmiddels heeft de uitbraak van COVID-19 (Corona) sinds eind februari 2020 een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Ook onvoorzien was dat we in 2020 een onafhankelijk integriteitsonderzoek zouden moeten opstarten naar de besteding van het zogenaamde COA-budget. Gebleken is dat vanuit dit specifieke budget niet alle bestedingen via de gebruikelijke procedures zijn gelopen en daarmee als onrechtmatig kwalificeren. Hoewel de consequenties die daaraan zijn verbonden grote impact hebben op de gemeente Weert, met uiteindelijk het vertrek van de burgemeester tot gevolg, is de financiële impact niet zodanig dat dit het beeld die dit jaarverslag geeft, verstoort. De aanbevelingen uit het onderzoek worden door de raad, het college en de ambtelijk organisatie nader uitgewerkt en zullen in 2020 opvolging krijgen.

In de jaarstukken kijken we vooral terug naar 2019 en wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid 2019. Ook wordt via een resultaatbestemming een voorstel gedaan over hoe om te gaan met het financiële resultaat.

In deze jaarstukken presenteren wij u de inhoudelijke verantwoording, cijfers en toelichtingen over het boekjaar 2019.

Nr.

Programma

Saldo begroting

Saldo begr.wijz.

 Saldo rekening

1

Openbare orde en veiligheid

-4.371

-4.712

-4.703

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-8.336

-8.701

-9.392

3

Economische zaken en promotie

-1.532

-2.008

1.106

4

Onderwijs

-3.809

-3.917

-3.943

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

-13.454

-13.964

-13.243

6

Zorg, inkomen en participatie

-43.014

-46.176

-45.199

7

Volksgezondheid en milieu

-1.256

-2.068

-1.050

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

-352

-383

5.986

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

-4.634

-5.075

-5.849

Totaal programma's

-80.758

-87.004

-76.287

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

93.210

95.171

91.627

Overhead

-16.793

-18.382

-17.780

Vennootschapsbelasting

-31

-27

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-4.341

-10.246

-2.467

Reserves

4.380

6.547

5.776

Totaal gerealiseerd resultaat

38

-3.699

3.309

De bijgestelde begroting 2019 vertoonde een geraamd resultaat van € 3.699.000,- nadelig. Per saldo vertonen de jaarstukken 2019 uiteindelijk een resultaat van € 3.309.000,- voordelig. In het onderdeel "uiteenzetting van de financiële positie" wordt uitgebreid ingegaan op het verschil ten opzichte van de gewijzigde begroting en de oorzaken hiervoor.

De jaarstukken 2019 beginnen met een bestuurlijke terugblik op 2019. Hierin worden kort de bestuurlijk relevante onderwerpen en gebeurtenissen geschetst en wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in het financieel resultaat en de verschillen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07