JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening

Begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Rekening 2019

Programma

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

 Baten

Saldo

Lasten

Baten

 Saldo

1

Openbare orde en veiligheid

4.493

122

-4.371

4.839

127

-4.712

4.799

96

-4.703

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

9.966

1.630

-8.336

10.446

1.746

-8.701

10.012

620

-9.392

3

Economische zaken en promotie

5.360

3.828

-1.532

8.623

6.615

-2.008

6.357

7.462

1.106

4

Onderwijs

4.909

1.100

-3.809

5.726

1.809

-3.917

5.969

2.026

-3.943

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

15.039

1.585

-13.454

16.110

2.146

-13.964

15.637

2.394

-13.243

6

Zorg, inkomen en participatie

58.264

15.250

-43.014

61.275

15.100

-46.176

60.878

15.678

-45.199

7

Volksgezondheid en milieu

13.469

12.213

-1.256

14.379

12.311

-2.068

14.203

13.154

-1.050

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

8.115

7.763

-352

7.786

7.403

-383

5.274

11.260

5.986

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

5.918

1.284

-4.634

6.319

1.244

-5.075

14.244

8.396

-5.849

Totaal programma's

125.533

44.775

-80.758

135.503

48.501

-87.004

137.373

61.086

-76.287

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

6.841

100.051

93.210

4.624

99.795

95.171

8.377

100.004

91.627

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

6.841

100.051

93.210

4.624

99.795

95.171

8.377

100.004

91.627

Overhead en Vennootschapsbelasting

Overhead

16.855

62

-16.793

18.486

103

-18.382

18.020

240

-17.780

Vennootschapsbelasting

31

-31

27

-27

Saldo van baten en lasten

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

149.229

144.888

-4.341

158.644

148.399

-10.246

163.797

161.330

-2.467

Reserves

PR01: Openbare orde en veiligheid

45

45

46

46

PR02: Verkeer, vervoer en waterstaat

204

-204

284

-284

204

88

-116

PR03: Economische zaken en promotie

1.046

1.525

479

2.739

2.520

-219

1.631

1.785

154

PR04: Onderwijs

725

444

-281

725

540

-185

6

34

27

PR05: Sport,cultuur, recreatie en OG

119

301

182

582

686

105

526

754

228

PR06: Zorg, inkomen en participatie

1.433

1.433

487

2.011

1.524

1.131

2.035

904

PR07: Volksgezondheid en milieu

18

18

404

197

-207

320

254

-66

PR08: Volkshuisvest. RO sted.vern.

2

2

1

86

2

-84

84

121

37

PR09: Middelen bestuur en alg.beheer

2.027

4.779

2.752

2.059

7.911

5.852

2.059

6.621

4.562

Totaal reserves

4.123

8.502

4.380

7.366

13.912

6.547

5.961

11.738

5.776

TOTAAL

Totaal gerealiseerde resultaat

153.352

153.391

39

166.010

162.313

-3.699

169.759

173.068

3.309

Analyse overzicht baten en lasten
Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de programmaverantwoording in het begin van het jaarverslag.
Deze analyse maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening.

Onrechtmatigheden
Lasten en baten
Op programma 4 Onderwijs is een overschrijding van de lasten van € 243.000,-, deze worden nagenoeg geheel (voor € 217.000,- gecompenseerd met direct gerelateerde baten. Derhalve telt deze overschrijding niet mee als onrechtmatigheid voor de jaarrekeningcontrole.
Op programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer is er sprake van een overschrijding van de lasten met een bedrag van € 7.925.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de verkoop van het bedrijfsverzamelgebouw in de Poort van Limburg en anderzijds door de aankoop van een bedrijfspand in Leuken. Deze lastenoverschrijdingen worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten.
Op programma 11 Algemene dekkingsmiddelen is er sprake van een overschrijding van € 3.753.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de afboeking naar aanleiding van de opschoonactie van de vaste activa. Deze afboeking dient plaats te vinden op basis van externe wet-en regelgeving. De Raad is bij de slotwijziging 2019 geïnformeerd over deze opschoonactie maar het bedrag was op dat moment nog onzeker en derhalve is de begroting niet aangepast. Deze overschrijding telt niet mee als onrechtmatigheid om voornoemde redenen.

Onrechtmatigheden investeringskredieten
Kredieten
In 2019 bedraagt de overschrijding op kredietniveau € 34.000 en telt mee voor het oordeel. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door overschrijdingen op een 11-tal kredieten. Gelet op de omvang van de overschrijding van 0,15 % (op het totaal van de kredieten) wordt geen verdere specificatie gegeven.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07