JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

WNT-verantwoording 2019

De WNT is van toepassing op de gemeente Weert. Het voor de gemeente Weert toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,-.

M.H.R.M. Wolfs

G. Brinkman

M.J.M. Meertens

Functie

Griffier

Gemeente-
secretaris

Gemeente-
secretaris

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/8

1/9 - 31/12

Omvang dienstverband

1,00

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

90.001

80.530

36.221

Beloningen betaalbaar op termijn

15.745

13.132

6.471

Subtotaal

105.746

93.661

42.692

Individueel toepasselijke bezoldigingsnorm

194.000

129.156

64.844

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

-

-

-

Bezoldiging

105.746

93.661

42.692

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

M.H.R.M. Wolfs

G. Brinkman

Functie

Griffier

Gemeente-
secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2018 (in fte)

1,00

1,00

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

86.068

113.442

Beloningen betaalbaar op termijn

14.290

17.885

Subtotaal

100.358

131.327

Individueel toepasselijke bezoldigingsnorm

189.000

189.000

Bezoldiging

100.358

131.327

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07