JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Nr.

Omschrijving Programma/taakveld

Lasten begroting 2019

Baten begroting 2019

Saldo begroting 2019

Lasten rekening 2019

Baten rekening 2019

Saldo rekening 2019

1

Openbare orde en veiligheid

4.839

127

-4.712

4.799

96

-4.703

T11

Crisisbeheersing en brandweer

3.236

2

-3.234

3.210

2

-3.208

T12

Openbare orde en veiligheid

1.603

125

-1.478

1.588

94

-1.495

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

10.447

1.746

-8.701

10.012

620

-9.392

T21

Verkeer en vervoer

7.406

1.060

-6.347

7.588

580

-7.008

T22

Parkeren

2.987

642

-2.345

2.383

10

-2.373

T24

Economische havens en waterwegen

23

38

16

21

36

14

T23

Recreatieve havens

13

-13

9

-9

T25

Openbaar vervoer

18

6

-12

11

-6

-16

3

Economische zaken en promotie

8.622

6.615

-2.008

6.357

7.462

1.106

T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

360

348

-12

347

333

-14

T31

Economische ontwikkeling

848

-848

797

-797

T34

Economische promotie

1.598

451

-1.148

1.817

792

-1.025

T32

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.816

5.816

3.395

6.338

2.942

4

Onderwijs

5.726

1.808

-3.918

5.969

2.026

-3.943

T42

Onderwijshuisvesting

2.692

194

-2.498

2.690

231

-2.459

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.034

1.614

-1.420

3.279

1.795

-1.484

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

16.110

2.146

-13.964

15.637

2.394

-13.243

T57

Openbaar groen en openl.recreatie

3.206

11

-3.195

3.339

33

-3.306

T53

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

4.771

492

-4.279

4.627

607

-4.020

T52

Sportaccommodaties

4.164

1.336

-2.828

4.042

1.437

-2.605

T51

Sportbeleid en activering

1.066

118

-948

1.012

124

-887

T55

Cultureel erfgoed

219

-219

199

-199

T54

Musea

1.423

5

-1.418

1.162

10

-1.153

T56

Media

1.261

184

-1.077

1.256

184

-1.072

6

Zorg, inkomen en participatie

61.274

15.100

-46.175

60.878

15.678

-45.199

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

5.929

397

-5.533

6.399

982

-5.416

T63

Inkomensregelingen

20.501

13.530

-6.971

19.662

13.515

-6.147

T64

Begeleide participatie

8.686

1

-8.685

8.648

7

-8.640

T65

Arbeidsparticipatie

3.021

95

-2.926

2.683

107

-2.575

T671

Maatwerkdienstverlening 18+

10.604

511

-10.093

11.115

497

-10.618

T681

Geëscaleerde zorg 18+

607

566

-41

591

553

-38

T672

Maatwerkdienstverlening 18-

8.252

-8.252

8.133

-8.133

T682

Geëscaleerde zorg 18-

764

-764

793

-793

T62

Toegangsteams

1.933

-1.933

1.842

17

-1.825

T66

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

977

-977

1.013

-1.013

7

Volksgezondheid en milieu

14.380

12.312

-2.068

14.203

13.154

-1.050

T71

Volksgezondheid

1.843

-1.843

1.714

-1.714

T73

Afval

4.715

5.546

830

5.518

6.198

681

T72

Riolering

6.376

6.715

339

5.507

6.822

1.315

T74

Milieubeheer

1.415

40

-1.375

1.438

122

-1.315

T75

Begraafplaatsen en crematoria

31

11

-19

26

11

-16

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

7.786

7.403

-383

5.274

11.260

5.986

T81

Ruimtelijke ordening

734

254

-480

1.181

709

-472

T83

Wonen en bouwen

1.662

1.729

67

1.508

1.575

67

T82

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

5.390

5.420

30

2.584

8.975

6.391

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

6.319

1.244

-5.075

14.244

8.396

-5.849

T01

Bestuur

2.172

87

-2.085

2.701

90

-2.612

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

2.459

520

-1.939

9.656

7.299

-2.357

T02

Burgerzaken

1.688

637

-1.051

1.887

1.007

-880

Overhead

18.486

103

-18.382

18.020

240

-17.780

T04

Overhead

18.486

103

-18.382

18.020

240

-17.780

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

4.624

99.795

95.170

8.377

100.004

91.627

T08

Overige baten en lasten

1.821

1.404

-417

5.574

919

-4.655

T05

Treasury

2.393

2.923

530

2.390

2.904

514

T062

OZB niet-woningen

3.943

3.943

3.898

3.898

T064

Belastingen overig

13

1.642

1.629

13

1.729

1.716

T07

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

81.111

81.111

81.652

81.652

T061

OZB woningen

397

6.104

5.706

400

6.181

5.781

T063

Parkeerbelasting

2.668

2.668

2.721

2.721

Vennootschapsbelasting

31

-31

27

-27

T09

Vennootschapsbelasting (VpB)

31

-31

27

-27

Reserves

7.366

13.914

6.547

5.962

11.738

5.776

T010

Mutaties reserves

7.366

13.914

6.547

5.962

11.738

5.776

Totaal

166.010

162.313

-3.700

169.759

173.068

3.309

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07