JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

De programmabegroting heeft 9 begrotingsprogramma´s, naast de posten Overhead, Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en VPB. De begrotingsprogramma´s zijn onderverdeeld in meerdere taakvelden, waarbinnen de beschikbare middelen verder worden uitgesplitst in budgetten. Hier zijn 3 soorten in te onderscheiden: toegekende reguliere budgetten, verdeelde personeelslasten en berekende kapitaallasten. Deze unieke grootboeknummers zijn vervolgens toebedeeld aan de taakvelden, conform de regeling van Ministerie van BZK en Iv3-informatievoorschrift. Dit overzicht heeft een toedeling van de gerealiseerde baten en laten van programma´s naar betreffende taakvelden. Op basis van de indeling in deze structuur in het financiële informatiesysteem worden de rapportages ten behoeve van regeling Iv3 gevuld.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07