JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Presentatie van het structureel jaarrekeningsaldo 2019

2019

Gerealiseerde saldo baten en lasten (nadelig)

-2.467

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

5.776

Gerealiseerd resultaat voor bestemming (voordelig)

3.309

Waarvan incidentele baten en lasten (per saldo voordelig)

7.028

Structureel jaarrekeningresultaat (nadelig)

-3.719

Programma

Omschrijving

Baten

Lasten

1

Bijdrage nieuwbouw brandweerkazerne Stramproy

45

3

Tussentijdse winstneming grondexploitaties

627

3

Vrijval voorziening grondexploitaties

2.315

3

Bovenregionale evenementen

139

4

Spark tech lab

30

5

Routeplanner cultuur

200

5

Organisatie EK Triathlon 2019

311

528

5

DOEN! Cultuureducatie met Kwaliteit

56

56

5

Typisch Weert

66

5

Gezond in de stad (inzet combinatiefuncties)

33

5

35% subsidie SPUK

182

5

Totaal ontvangen Subsidie SPUK

520

6

Beleids-/actieplan vergunninghouders

360

6

Bijdrage zelfregiehuis

84

84

6

Schulden en armoede

109

6

Intensivering kinderwelzijn

91

91

6

Transformatie jeugd

60

6

Verevening jeugd 2018

121

8

Tussentijdse winstneming grondexploitaties

430

8

Vrijval voorziening grondexploitaties

5.958

8

Afsluiten grondexploitaties

1.195

1.195

8

verkoop Beekstaat 14,20,30 en 32

40

8

opbrengsten grondverkopen vastgoed

308

9

Storting voorziening pensioen zittende en voormalige wethouders

440

9

Afrekening regiefonds GOML

87

9

Verkoop poort van Limburg BVG en C2,C3

138

9

Verplaatsingskosten Swinnen

1.500

Alg. Dek.

Afboeken vaste activa

3.700

Alg. Dek.

Afwikkeling oude posten balansrekeningen

142

Alg. Dek.

Bijdrage BsGW in verband met waardering op basis van gebruikersoppervlakte

142

Alg. Dek.

Uitkering gemeentefonds Gezond in de stad

33

Alg. Dek.

Uitkering gemeentefonds schulden/armoede

68

Alg. Dek.

Uitkering gemeentefonds taalniveau statushouders

58

Alg. Dek.

Uitkering gemeentefonds transformatie jeugd

193

Alg. Dek.

Uitkering gemeentefonds pilot inburgering

118

Totaal incidentele baten en lasten

13.665

8.188

Lagere storting reserve huisvesting onderwijs i.v.m. daling omslagrente

-440

Storting algemene reserve i.v.m. afrekening regiefonds GOML

87

Storting algemene reserve i.v.m. Goodwill BSGW

101

Storting algemene reserve transformatie jeugd

326

Storting algemene reserve pilot inburgering

118

Storting Reserve gemeentelijk vastgoed dakisolatie etc.

219

Storting Reserve gemeentelijk vastgoed asbestsanering

100

65% Subsidie storting egalisatie reserve SPUK

338

Storting resultaat

653

Onttrekking algemene reserve verplaatsingskosten Swinnen

1.500

Onttrekking algemene reserve prioriteiten

395

Onttrekking algemene reserve brandweerkazerne Stramproy

45

Onttrekking reserve sociaal domein t.b.v. verevening jeugd

121

Onttrekking reserve sociaal domein i.v.m. stijging kosten Wmo oud

387

Onttrekking reserve inburgering en participatie niet westerse allochtonen t.b.v. actie-/beleidsplan vergunninghouders

302

Onttrekking algemene reserve transformatie jeugd

193

Onttrekking algemene reserve schulddienstverlening

41

Onttrekking algemene reserve routeplanner cultuur

70

Incidentele reservemutaties 2019

3.054

1.503

Totaal inclusief reservemutaties

16.719

9.691

Saldo incidentele baten en lasten 2019

7.028

Incidentele baten en lasten betreffen conform het BBV posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid en/of eindig doel hebben.
De posten genoemd in bovenstaande tabel voldoen aan de criteria zoals genoemd in het BBV. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de betreffende programma's.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07