JAARSTUKKEN 2019

BIJLAGEN

Lijst met afkortingen

Afkorting

Uitgeschreven

AB

Algemeen Bestuur

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

ANW

Algemene Nabestaanden Wet

AOV

Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASL

Afvalsamenwerking Limburg

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZC

Asielzoekerscentrum

BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

BAL

Basketbal Academie Limburg

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BCF

BTW-CompensatieFonds

BDU

Brede DoelUitkering

BGT

Basiskaart Grootschalige Topografie

BIBOB

Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIZ

Bedrijven Investeringszone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOR

Beheer Openbare Ruimte

BP

Bestemmingsplan

BRO

Basis Registratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie Personen

BsGW

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BV

Besloten Vennootschap

BVG

BedrijfsVerzamelGebouw

BVO

Bedrijfsvoeringsorganisatie

BWS

Besluit Woninggebonden Subsidies

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBR

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economisch Plan

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

COD

Commissie van Onafhankelijke Deskundigen

COELO

Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

COP

Stichting Competentie OntwikkelPunt

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

CZM

Collectieve Zorgverzekering Minima

CZW

Centrale Zandwinning Weert

DOP

DorpsOmgevingsProgramma

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DT

Directieteam

DU

Decentralisatie Uitkering

EC GEO

Expertise Centrum Geo

EDR

Europese DienstenRichtlijn

EHS

Ecologische Hoofd Structuur

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ESF

Europees Sociaal Fonds

Fido

Financiering Decentrale Overheden

FMIS

Facility Management Informatie Systeem

Fte

Fulltime-equivalent

FVW

Financiële VerhoudingsWet

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GDV

Grootschalige detailhandelsvestigingen

GGD

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst

GGW

GebiedsGericht Werken

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GHA

Grof Huishoudelijk Afval

GHOR

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GNL

Groen, Natuur en Landschap

GOA

Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GVVP

Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan

HaFa

Harmonie en Fanfare

HBO

Hoger BeroepsOnderwijs

HIC

High Impact Crime

HQ

Horne Quartier

I&A

Informatisering en Automatisering

IBOR

Integraal Beheer Openbare Ruimte

ICT

Informatie Communicatie Technologie

ICT NML

ICT Noord- en Midden Limburg

ICTU

ICT Uitvoeringsorganisatie

ID-banen

In- en Doorstroom-banen

IKC

Integraal Kindcentrum

IKL

Instandhouding Kleine Landschapselementen

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

IOB

Integraal Ondermijningsbeeld

IPW

InnovatieProgramma Werk en Bijstand

ISDN

Integrated Services Digital Network

ISV

Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing

IU

Integratie Uitkering

IVN

Instituut voor Natuureducatie

IVP

Integraal Veiligheidsplan

J&V

Justitie en Veiligheid

JGZ

JeugdGezondheidsZorg

JOP

Jongere OntmoetingsPlaats

KEC

Kennis en Expertise Centrum

KmV

Kiezen met Visie

KPI

Kritieke Prestatie Indicator

Ku+Cu

Kunst en Cultuur

LAA

Landelijke Aanpak Adresfraude

LBO

Lager BeroepsOnderwijs

LLTB

Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond

LOG

Landbouw OntwikkelingsGebied

LPG

Liquified Petroleum Gas

LVO

Limburgs Voortgezet Onderwijs

LZO

Lokaal Zorgvragers Overleg

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MCB

Muziekcentrum De Bosuil

MEV

Macro Economische Verkenningen

MFA

MultiFunctionele Accommodatie

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJOP

Meerjaren onderhouds planning

MKB

Midden- en KleinBedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

MO/BW

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

MPG

Milieu Prestatie Gebouwen

MPGV

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed

MTO

Medewerkers TevredenheidsOnderzoek

nBP

Prijs van de nationale Besteding

NBW

Natuur Beschermings Wet

NCW

Netto Contante Waarde

NDFF

Nationale Database Flora en Fauna

NMC

Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man

NRP

Natuur- en RecreatiePlan

NUG

Niet UitkeringsGerechtigden

OALT

Onderwijs Allochtone Levende Talen

OBD

Onderwijs BegeleidingsDienst

OBS

Openbare basisschool

OLP

Onderwijs Leer Pakket

OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg

OZB

Onroerende Zaak Belasting

P&C

Planning en Control

PAS

Programmatische aanpak Stikstof

PDV

Perifere detailhandelsvestigingen

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

PG

Psychogeriatrie

PKVW

Politie Keurmerk Veilig Wonen

PMC

Product-Markt Combinatie

PO

Primair Onderwijs

POC

Percentage of Completion

POL

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

PPS

Publiek Private Samenwerking

PVA

Plan van aanpak

R&T

Recreatie en Toerisme

RES

Regionale Energie Strategieën

RICK

Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie

RIO

Regionaal Indicatie Orgaan

RKEC

Regionaal Kennis en Expertise Centrum

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum

ROJ

Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd

RPA

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

Ruddo

Regeling uitzetten en derivaten decentrale overheden

SGBO

Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

SIR 55

Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw

SiSa

Single information, Single audit

SMART

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden

SML

Samenwerking Midden Limburg

SPUK

Regeling specifieke uitkering sport

SPV

Special Purpose Vehicle

SRE

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

SUWI

Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

SVLO

Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden

SW

Sociale Werkvoorziening

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TIC

Telefonisch Informatie Centrum

TROM

Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij

UWV

Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen

VAVO

Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VORM

Verhandelbare OntwikkelingsRechten Methodiek

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRLN

Veiligheidsregio Limburg-Noord

VROM

Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs

VSV

Voortijdige schoolverlaters

VTH

Vergunningen Toezicht en Handhaving

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WEB

Wet Educatie Beroepsonderwijs

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

WGV

Wet Geurhinder en Veehouderij

WIN

Wet Inburgering Nieuwkomers

WinD

Weert in Dynamiek

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

WIZ

Wet Inkomen Zorg

WKPB

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

WML

Waterleiding Maatschappij Limburg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNRA

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

Wet Normering Topinkomens

WOA

WijkOntwikkelingsAgenda’s

Wopt

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

WOZ

Wet Onroerende Zaakbelasting

Wpg

Wet publieke gezondheid

WRO

Wet op de Ruimtelijke Ordening

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

Wvggz

Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg

WW

Werkloosheid Wet

WWB

Wet Werk en Bijstand

WWZ

Wonen Welzijn en Zorg

ZZP

Zelfstandige Zonder Personeel

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07