JAARSTUKKEN 2019

JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

Uitgangspunt van de financiële positie is om op hoofdlijnen inzicht te geven in de resultaatbepaling en uiteindelijk de resultaatbestemming. Achtergronden, motiveringen en toelichtingen op bedragen staan niet in dit hoofdstuk, maar worden in de programma's en paragrafen toegelicht.

In het jaarverslag onderdeel programmaverantwoording wordt u geïnformeerd over de baten, lasten, de algemene dekkingsmiddelen en de toevoegingen aan, en onttrekkingen uit reserves. In deze financiële positie beperken wij ons tot het inzichtelijk maken van het gerealiseerde resultaat en de bestemming hiervan.

Achtereenvolgens treft u daarom aan:

  • een uiteenzetting van het bijgesteld begrotingssaldo,
  • een uiteenzetting van het gerealiseerde resultaat,
  • een globale analyse van het verschil tussen beiden,
  • en uiteindelijk een voorstel over de bestemming van het gerealiseerde resultaat.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07