JAARSTUKKEN 2019

JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

De realisatie (jaarrekening) geeft uiteindelijk het navolgende resultaat. Voor detailinformatie over de tabel op de volgende bladzijde wordt verwezen naar het jaarverslag onderdeel programmaverantwoording.

Jaarrekening

Bedrag

Totaal lasten programma 1 t/m 9

137.373

Totaal baten programma 1 t/m 9

61.086

Totaal programma's

-76.287

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

91.627

Overhead

-17.780

Vennootschapsbelasting

-27

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-2.467

Toevoegingen aan reserves

-5.962

Onttrekkingen uit reserves

11.738

Gerealiseerd resultaat (voordelig ofwel overschot)

3.309

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07