JAARSTUKKEN 2019

JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

In december 2019 hebben wij de begroting 2019 voor het laatst bijgesteld. Uiteindelijk had dit het navolgende begrote resultaat tot gevolg.

Begroting na wijziging

Bedrag

Totaal lasten programma 1 t/m 9

135.503

Totaal baten programma 1 t/m 9

48.501

Totaal programma's

-87.004

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

95.171

Overhead

-18.382

Vennootschapsbelasting

-31

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

-10.246

Toevoegingen aan reserves

-7.366

Onttrekkingen uit reserves

13.914

Geraamd resultaat (nadelig ofwel tekort)

-3.699

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07