JAARSTUKKEN 2019

JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

In de hiernavolgende tabel met de grootste budgettaire verschillen is zoveel mogelijk aangegeven of de oorzaken al dan niet een structureel karakter hebben. Dit is niet altijd aan te geven, omdat bepaalde oorzaken zowel aspecten van een structureel als een incidenteel karakter in zich hebben.

Verder zijn onderstaande verschillen altijd één op één te herleiden naar de verschillen, zoals deze zijn opgenomen in de programma-analyses. Bij de programma-analyses zijn budgettair-neutrale verschillen, voor zover van toepassing, toegelicht in zowel de lasten als de baten. Dit is in onderstaand overzicht niet het geval, hierin is alleen sprake van budgettaire verschillen. Ook zijn de programma-analyses minder cijfermatig en meer beleidsmatig en vanuit politieke relevantie opgezet.

Tot slot wordt opgemerkt dat sommige afwijkingen met een structureel karakter naar de toekomst toe toch budgettair neutraal kunnen zijn omdat die afwijkingen meegenomen worden bij tariefaanpassingen (bijvoorbeeld afwijkingen bij verwerkingskosten van huisvuil en bij kosten van de milieustraat; deze worden verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing).
De "s" geeft aan dat het een structureel financieel resultaat is en "i" geeft aan dat het een incidenteel financieel resultaat is.

Grootste budgettaire verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen 2019
(-=nadeel: +=voordeel, i=incidenteel; s=structureel)

PR. 02

Straatreiniging - nadelig resultaat concessie Renewi

s

-593

PR. 03

Vrijval verliesvoorzieningen en tussentijdse winstneming grondexploitaties bedrijventerreinen

i

2.943

PR. 06

Daling bijstandsuitkeringen

i/s

528

PR. 08

Vrijval verliesvoorzieningen, tussentijdse winstneming en resultaat afgesloten grondexploitaties woningbouw

i

6.391

PR. 09

Dotatie Pensioenvoorziening voormalig wethouders

i

-440

Nadelig resultaat Vastgoed

i

-620

Alg.d.m.

Opschonen staat van bezittingen

i

-3.700

Overhead

Voordelig resultaat op overhead

i/s

602

Overige kleinere verschillen

i/s

1.897

Totaal

7.008

Het verschil tussen begroting en realisatie is vooral te herleiden naar een voordeel op grondexploitatie voor € 9 miljoen en het opschonen van de activa, nadelig € 3,7 miljoen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07