JAARSTUKKEN 2019

JAARVERSLAG

Uiteenzetting van de financiële positie

Zoals hiervoor aangegeven is het gerealiseerde resultaat van deze jaarrekening € 3.309.000,- voordelig. Hieronder doen wij een voorstel voor de resultaatbestemming.

Voorstellen tot bestemming van het overschot

Bedrag

Gerealiseerd overschot 2019

3.309

-

Regenboogsteden

8

-

Armoedebestrijding

109

-

Muntcomplex

25

-

Jacob van Horne museum

-

-

Omzetbelasting Natuur- en Milieucentrum

42

-

Decentralisatie-uitkeringen klimaatmiddelen

254

-

Vrijval reserves kapitaallasten

-132

-

Risicobuffer grondexploitaties

3.100

-

Resterend resultaat t.l.v. algemene reserve

-98

Totaal

0

Regenboogsteden € 8.374,-
Van het rekeningresultaat 2019 wordt voorgesteld een bedrag van € 8.374,- te bestemmen voor uitvoering programma Regenboogsteden 2019-2022 zodat het alsnog voor het beoogde bestedingsdoel kan worden ingezet. Er is sprake van een morele verplichting om de middelen voor dit specifieke doel in te zetten. Daarnaast zal het ministerie van OCW monitoren wat er met de middelen is bereikt. Ook zijn de middelen noodzakelijk om alle geplande activiteiten in het kader van het programma ‘Regenboogsteden’ in 2020 te kunnen uitvoeren. 

Armoedebestrijding € 109.356,-
Het aanvalsplan armoede is 2 jaar op gang. In die periode is het beschikbare budget uit de reserve sociaal domein (€ 500.000,-) niet volledig nodig geweest. Het restant blijft beschikbaar voor het sociale domein.

Muntcomplex € 25.000,-
In de begroting 2019 is een prioriteit opgenomen voor het opwaarderen van het Muntcomplex. In 2019 zijn voor € 145.000,- werkzaamheden verricht. Hier staat de bijdrage van de gemeente (€ 70.000,-) en een bijdrage van Bouwinvest (€ 100.000,-) tegenover. Per saldo resteert een bedrag van € 25.000,-. Voorstel is dit restant toe te voegen aan de reserve gemeentelijk vastgoed (R2156) en in te zetten voor de kosten die verband houden met de verplaatsing van de trafo’s uit het museum naar het Muntcomplex. De kosten die verband houden met deze verplaatsing zijn voor rekening van Enexis en de gemeente, maar het aandeel van de gemeentelijke kosten is hoger dan geraamd. Met name de kosten van de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen in het Muntcomplex vallen hoger uit. Verplaatsing van de trafo’s heeft geleid tot maatschappelijke meerwaarde; zo kan de vrijgekomen ruimte in het museum worden benut voor museumfuncties. Daarnaast heeft Enexis met ingebruikname van nieuwe (grotere) traforuimtes de mogelijkheid om beter in te spelen op de toename van het gebruik van elektriciteit. Daarmee wordt ook een duurzaamheidsdoelstelling bereikt.

Jacob van Horne museum (resultaat neutraal)
In de reserve gemeentelijk vastgoed (gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan (MJOP)) is een bedrag van € 62.770,- opgenomen inzake onderhoudswerkzaamheden aan het Jacob van Horne museum. De betreffende onderhoudswerkzaamheden zijn onderdeel van de renovatie van het museum die momenteel onderhanden is. Op basis van raadsvoorstel DJ-622896 is besloten om dit bedrag  toe te voegen aan het krediet voor de renovatie (P54103723). Voorgesteld wordt om € 62.770,- uit de reserve gemeentelijk vastgoed te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Jacob van Horne museum ter dekking van de kapitaallasten.

Omzetbelasting Natuur- en milieucentrum (NMC) € 42.121,-
In 2019 is bij een controle naar voren gekomen dat over de verhuur van het natuur- en milieucentrum door de gemeente onterecht omzetbelasting aan het NMC in rekening is gebracht. Deze omzetbelasting is afgedragen aan de Belastingdienst. Dit is gecorrigeerd. Met het NMC is overeengekomen dat het voor de jaren 2015 tot en met 2017 terugontvangen bedrag aan omzetbelasting door de gemeente zal worden ingezet ten behoeve van het huisvestingsvraagstuk van het NMC. Voorgesteld wordt om het gecorrigeerde bedrag van € 42.121,- in een nieuw te vormen huisvesting NMC bestemmingsreserve te storten.

Decentralisatie-uitkeringen klimaatmiddelen € 253.655,-
In de Gemeentefonds decembercirculaire 2019 zijn middelen (decentralisatie-uitkeringen) beschikbaar gesteld voor klimaatmaatregelen. Deze nieuwe decentralisatie-uitkeringen klimaatmiddelen komen op een zodanig laat moment van het kalenderjaar binnen, dat het ondoenlijk is hier nog beleid op te maken. Deze bedragen dienen beschikbaar te blijven voor het komende jaar c.q. jaren. In eerste instantie zijn deze middelen budgettair verwerkt, dus ten gunste gekomen aan het rekeningresultaat. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 dienen deze bedragen (totaalbedrag ad € 253.655,-) bestemd (overgeheveld) te worden voor klimaatmiddelen in 2020 (en verder).

Vrijval bestemmingsreserves kapitaallasten € 132.000,-
Bij de opschoning van de vaste activa zijn een aantal activa afgewaardeerd tot nihil waarvoor een bestemmingsreserve voor de kapitaallasten was gevormd. Omdat het actief tot nihil is afgewaardeerd in de jaarrekening, kan ook de bijbehorende bestemmingsreserve vrijvallen.

Risicobuffer grondexploitaties € 3.100.000,-
Op basis van de geïnventariseerde risico’s, zou de stand van de reserve risicobuffer grondexploitaties per 31-12-2019 € 11.500.000,- moeten worden. Voorgesteld wordt daarom om een dotatie te doen aan de genoemde reserve voor een bedrag van € 3.100.000,- ten laste van het positieve resultaat van de grondexploitaties.

Algemene reserve: resterend resultaat
Het resterende resultaat 2019 bedraagt na bestemming van hierboven genoemde posten € 98.000,- negatief. Daarom wordt bij deze resultaatbestemming voorgesteld om dit ontstane eenmalige tekort te onttrekken aan de algemene reserve.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07