JAARSTUKKEN 2019

JAARVERSLAG

Bestuurlijke samenvatting

Financieel resultaat op hoofdlijnen

De primaire begroting 2019 kende een saldo van € 38.000,- voordelig. Gedurende het jaar hebben diverse mutaties plaats gevonden via begrotingswijzigingen. Na de laatste aanpassing in december 2019 bedroeg het geraamde resultaat € 3.699.000,- nadelig. De jaarrekening 2019 heeft een positief saldo van € 3.309.000,- met name door incidentele meevallers. Er is sprake van een structureel nadelig jaarrekeningsaldo. Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk "Incidentele baten en lasten 2019" in het onderdeel Jaarrekening, waarin wij op grond van het BBV inzicht in het (structureel) jaarrekeningsaldo dienen te geven. Voor een analyse van de afwijkingen wordt verwezen naar onderdeel “Uiteenzetting van de financiële positie".

Ontwikkeling saldo en verschillen
In de loop van 2019 heeft de raad door middel van de begrotingswijzigingen kunnen volgen hoe de prognose van het resultaat zich ontwikkelde. De financiële programma-analyses zijn in beginsel gericht op bestuurlijk relevante afwijkingen. Op programmaniveau worden in ieder geval afwijkingen groter dan € 150.000,- (+/-) toegelicht.

Verklaring Accountant
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2019 van de gemeente Weert. Dit oordeel omvat zowel de getrouwe weergave van vermogen en resultaat als de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties. De waarderingsgrondslagen zijn aanvaardbaar. Het jaarverslag bevat de vereiste aspecten en is verenigbaar met de jaarrekening.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07