JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Balans

Overlopende passiva

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

12.110

13.268

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

- Rijk

0

0

- Overige Nederlandse overheidslichamen

790

1.738

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

653

722

Totaal

13.553

15.728

De post verplichtingen per ultimo 2019 betreft voornamelijk:

  • Nog te betalen inzake WMO € 1.183.000,-;
  • Nog te betalen bijdrage voor de samenwerking met EC Geo ad € 520.000,-;
  • Nog te betalen rente inzake langlopende leningen ad € 608.000,-;
  • Nog te betalen loonaangifte 2019 ad € 1.846.000,-;
  • Nog te betalen ABP premie ad € 313.000,-;
  • Nog te betalen BTW aangifte ad € 689.000,-.

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Nog te betalen bedragen

8.710

10.300

Decentralisatie jeugzorg

1.502

1.834

Tussenrekeningen sociale zaken

1.898

1.134

Totaal

12.110

13.268

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Saldo
31-12-2018

Balans-verschui-ving

Vermin-deringen

Vermeer-deringen

Saldo
31-12-2019

Provincie

Limburg project aanpassing sportaccommodatie subsidie

16

0

-16

0

0

Vooruitontvangen provinciale subsidie Topsport

6

0

-6

0

0

Vooruitontvangen subsidie Deep Events

18

0

-18

0

0

Vooruit ontvangen subsidie Stedelijke Vernieuwing (versterken centrumfunctie)

1.250

0

-572

0

678

Vooruitontvangen subsidie project aanpassing sportaccommodaties

72

0

-72

0

0

Vooruitontvangen subsidie zonnepanelen diverse locaties

83

0

-83

0

0

Vooruitintvangen subsidie preventie armoede

18

0

-18

0

0

Vooruitontvangen subsidie KEC

98

0

-98

0

0

Vooruitontvangen subsidie Keyport

150

-150

0

0

0

Vooruitontvangen subsidie project experimenteerruimte

0

0

0

45

45

Vooruitontvangen subsidie Onderwijsachterstandenbeleid

0

0

0

32

32

Vooruitontvangen subsidie inrichting Openbaar gebied bij KEC

0

0

0

6

6

Vooruitontvangen subsidie armoedebeleid

0

0

0

2

2

Overige Nederlandse overheidslichamen

0

0

0

COA

27

0

0

0

27

Totaal

1.738

-150

-883

85

790

Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07