JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Balans

Vlottende passiva

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

7.960

16.861

Overlopende passiva

13.553

15.728

Totaal

21.513

32.589

NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Overige kasgeldleningen

0

7.500

Banksaldi

0

0

Overige schulden

7.960

9.361

Totaal

7.960

16.861

Overige schulden

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Crediteuren

6.935

8.621

Keyport 2020

993

711

Overig

32

29

Totaal

7.960

9.361

Eind 2018 had de gemeente een kasgeldlening van € 7,5 miljoen die gedurende een groot deel van 2019 verhoogd was tot € 15 miljoen. Begin november is deze kortlopende schuld middels het aangaan van een langlopende lening afgelost. Verwezen wordt ook naar de paragraaf Financiering.

De overige schulden nemen af met € 1.400.000,-. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een afname van het saldo crediteuren met € 1.686.000,-.

Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07