JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Balans

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

326

223

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

967

1.116

Totaal

1.293

1.339

Immateriële vaste activa

Boek-waarde
31-12-2018

Balans-verschui-ving

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van
derden

Afwaar-deringen

Over-heveling naar voorraad

Boek-waarde
31-12-2019

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

223

-2

254

-25

-39

-83

-2

0

326

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.116

162

0

0

-82

0

-218

-11

967

Totaal

1.339

160

254

-25

-122

-83

-220

-11

1.293

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende voorwaarden geactiveerd:

  • het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen;
  • de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast;
  • het actief genereert in de toekomst economisch of maatschappelijk nut;
  • de uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar vast te stellen.

De investeringen in kosten van onderzoek en ontwikkeling hebben betrekking op de Open Club  Boshoven en de natuur- en landschapsvisie. Voor de landschapsvisie is er sprake van een bijdrage van derden. De afwaarderingen betreffen posten die niet voldoen aan de activeringscriteria van het BBV.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

  • Er is sprake van een investering door een derde.
  • De investering draagt bij aan de publieke taak.
  • De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
  • De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt. De balansverschuiving betreft posten die in de jaarrekening 2018 ten onrechte onder de vaste activa met economisch nut stonden. De belangrijkste bijdragen aan activa van derden zijn de bijdragen aan de kabelskibaan IJzeren Man en theaterverlichting. De afwaarderingen betreffen posten die niet voldoen aan de activeringscriteria van het BBV. Het Kwintet is overgeheveld naar de voorraad in verband met het voornemen tot verkoop.

Immateriële vaste activa: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Voorbereidingskosten Open Club Boshoven

115

0

111

Totaal

115

0

111

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Investeringen met een economisch nut

130.581

137.353

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

24.077

24.812

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

12.378

11.011

In erfpacht uitgegeven gronden

16.568

4.086

Totaal

183.604

177.262

Materiële vaste activa met economisch nut

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Gronden en terreinen

19.679

14.834

Woonruimten

2.689

2.694

Bedrijfsgebouwen

91.112

94.065

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

4.954

10.670

Vervoermiddelen

69

87

Machines/apparaten/installaties

8.277

9.832

Overige materiële activa

3.801

5.171

Totaal

130.581

137.353

Materiële vaste activa met economisch nut

Boek-waarde
31-12-2018

Balans-verschui-ving

Inves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Overheve-ling naar voorraden

Boek-waarde
31-12-2019

Voor-ziening
31-12-2019

Balans-waarde
31-12-2019

Gronden en terreinen

14.834

5.782

0

-440

0

-394

-102

19.679

0

19.679

Woonruimten

3.615

0

0

-6

0

0

0

3.610

-921

2.689

Bedrijfsgebouwen

94.065

-14

1.753

-2.768

-98

-1.512

-313

91.112

0

91.112

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

10.670

-5.922

568

-295

0

-66

0

4.954

0

4.954

Vervoermiddelen

87

1

0

-18

0

0

0

69

0

69

Machines/apparaten/installaties

9.832

1

394

-1.077

-156

-715

-2

8.277

0

8.277

Overige materiële activa

5.171

-10

589

-779

-322

-842

-5

3.801

0

3.801

Totaal

138.274

-163

3.304

-5.384

-576

-3.530

-423

131.502

-921

130.581

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd.

De balansverschuivingen betreffen met name de verschuiving van sportvelden en terreinen van de 'grond-/weg-/waterbouwkundige werken' naar de 'gronden en terreinen'. De investeringen betreffen met name de uitbreiding van het IKC in Laar, investeringen in het Jacob van Horne museum, het dak van de sporthal in Stramproy en de herontwikkeling van het Muntcomplex. De bijdragen van derden betreffen de provinciale subsidie die is ontvangen voor het versterken van de centrumfunctie. De afwaarderingen betreffen posten die niet voldoen aan de activeringscriteria van het BBV of die niet meer in het bezit zijn van de gemeente als gevolg van de opschoonactie van de vaste activa. De overheveling naar de voorraden betreft de panden waar voorheen het Rick en Roos zaten. De boekwaarde (inclusief grond) van deze twee panden bedroeg per 31-12-2018 € 390.000.

In 2016 zijn de woningen in het Beekstraatkwartier overgebracht van de grondexploitatie naar de algemene dienst. Tevens is toen de daarmee samenhangende  risicovoorziening van € 921.000 overgebracht. De voorziening is een correctie op de berekende verkoopwaarde, zodat waardering van de woningen tegen marktwaarde plaatsvindt. In 2019 zijn er geen mutaties geweest op deze voorziening.

Materiële vaste activa met economisch nut: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Uitbreiding IKC Laar

354

0

0

Dak sporthal Grenslibel Stramproy

484

0

0

Herontwikkeling Muntcomplex

440

0

0

Totaal

1.278

0

0

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2018

Grond-/ weg-/ waterbouwkundige werken

24.077

24.812

Totaal

24.077

24.812

Materiële vaste activa economisch nut waarvoor heffing wordt geheven

Boek-waarde
31-12-2018

Inves-teringen

Des-inves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde
31-12-2019

Grond-/ weg-/ waterbouwkundige werken

24.812

2.105

0

-735

2.105

0

24.077

Totaal

24.812

2.105

0

-735

2.105

0

24.077

Met bovenstaande investeringen kunnen middelen worden gegenereerd (rioolheffing).

De investeringen betreffen groot onderhoud aan de riolering en het vervangen van de riolering van de Nieuwe markt. De investeringen aan het riool worden ten laste van de voorziening riolering gebracht.

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Groot onderhoud riolering 2019-2

750

0

0

Totaal

750

0

0

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Gronden en terreinen

1.254

268

Woonruimten

0

0

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

10.530

10.132

Machines/apparaten/installaties

31

36

Overige materiële activa

563

575

Totaal

12.378

11.011

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut vóór 2017

Boek-waarde
31-12-2018

Inves-teringen

Des-inves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde
31-12-2019

Gronden en terreinen

268

0

0

-8

0

0

259

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken

8.894

46

0

-553

-104

0

8.283

Machines/apparaten/installaties

36

0

0

-5

0

0

31

Overige materiële activa

136

0

0

-15

0

0

122

Totaal

9.335

46

0

-581

-104

0

8.695

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut na 2017

Boekwaarde
31-12-2018

Inves-teringen

Des-inves-teringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde
31-12-2019

Gronden en terreinen

0

995

0

0

0

0

995

Grond-/ weg-/ waterbouwkundige werken

1.238

1.825

0

-44

-772

0

2.247

Overige materiële activa

439

221

0

-88

-131

0

441

Totaal

1.676

3.040

0

-131

-903

0

3.683

Met ingang van verslagjaar 2017 worden de materiële vaste activa met maatschappelijk nut in twee groepen weergegeven: de activa zoals die tot en met  2016 zijn gerealiseerd en de investeringen in activa vanaf 1-1-2017. Dit in verband met de BBV-wijziging die gemeenten verplicht om per 1-1-2017 alle investeringen te activeren en volgens een normaal regime af te schrijven. Reserves mogen niet meer in aftrek worden genomen op het te investeren bedrag, maar kunnen worden gebruikt om kapitaallasten mee te dekken.

De belangrijkste investeringen worden onderstaand weergegeven. De inrichting van het openbaar gebied bij het KEC wordt deels gefinancierd met provinciale subsidie.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut: belangrijke investeringen

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2019

Cumulatief besteed t/m 2019

Ontwikkeling Weert-West

579

428

579

Inichting openbaar gebied bij kec

492

308

332

Opwaardering sportaccommodatie MMC

333

332

333

Opwaardering sportaccomodatie Laar

365

364

365

Totaal

1.768

1.431

1.608

IN ERFPACHT UITGEGEVEN GRONDEN

In erfpacht uitgegeven gronden

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

In erfpacht uitgegeven gronden

16.568

4.086

Totaal

16.568

4.086

In erfpacht uitgegeven gronden

Boekwaarde
31-12-2018

Inves-teringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen/
aflossingen

Afwaar-deringen

Overheveling van voorraden

Boekwaarde
31-12-2019

In erfpacht uitgegeven gronden

4.086

0

0

-11

-157

12.650

16.568

Totaal

4.086

0

0

-11

-157

12.650

16.568

De overheveling van voorraden betreft de grond aan de ringbaan Noord, een uitbreiding De Kempen en twee percelen op Leuken-Noord. Deze gronden zijn in 2019 uitgegeven in erfpacht en derhalve middels een balansverschuiving overgegaan van voorraad naar vaste activa.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Boek-waarde
31-12-2018

Inves-teringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen/aflossingen

Afwaar-deringen

Boek-waarde
31-12-2019

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

293

0

0

0

0

293

Leningen aan woningbouwcorporaties

16.405

0

0

-1.208

0

15.197

Leningen aan deelnemingen

262

0

0

-262

0

0

Overig langlopende leningen

2.073

139

0

-363

0

1.849

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Totaal

19.033

139

0

-1.833

0

17.339

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en de overige langlopende leningen worden in de tabellen hieronder gespecificeerd. De lening aan deelnemingen is een lening verstrekt aan Enexis. Deze is in 2019 in zijn geheel afgelost.

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Relatief aandeel

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stichting Cultureel Centrum

100,00%

0

0

NV Bank der Nederlandse Gemeenten

0,07%

103

3.708

Enexis

0,07%

112

3.379

NV Waterleidingmij. Limburg

3,40%

77

7.119

BV AVL Nazorg

4,08%

1

74

Totaal

293

14.280

Overige langlopende leningen

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Renteloze leningen basketbal/volleybal

7

7

Startersleningen

1.689

1.866

Duurzaamheidsleningen

154

200

Escrow rekening Attero

10

10

Totaal overige langlopende leningen

1.859

2.083

Voorziening Escrow rekening Attero

10

10

Totaal voorzieningen

10

10

Totaal

1.849

2.073

Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07