JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Balans

VOORRADEN

Voorraden

Balanswaarde 31-12-2019

Balanswaarde 31-12-2018

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

24.260

29.475

Gereed product en handelsgoederen

2.343

3.718

Totaal

26.603

33.193

BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE

Bouwgronden in exploitatie

Boekwaarde
31-12-2018

Balans-verschui-ving

Investe-ringen

Opbreng-sten

Winst/ verlies

Boekwaarde
31-12-2019

Tussen-tijdse winst-neming

Presen-tatiever-schuiving

Voorzie-ning ver-lieslatend complex

Balans-waarde 31-12-2019

Woningbouw

21.588

32

2.216

-2.763

-1.195

19.879

612

0

-12.990

7.500

Bedrijventerreinen

37.732

-12.651

3.395

-345

0

28.132

6.855

-14.413

-3.814

16.760

Totaal

59.320

-12.618

5.612

-3.108

-1.195

48.012

7.467

-14.413

-16.805

24.260

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief begroting. Vanaf dat moment worden vervaardigingskosten geactiveerd onder de noemer onderhanden werk.

In 2019 zijn er meerdere erfpachten gevestigd hierdoor hebben er balansverschuivingen plaatsgevonden. In 2019 is de grondexploitatie Sportstraat Nur Holz geopend. De grond hiervan was al in bezit van de gemeente en is van de materiële vast activa naar het onderhanden werk verschoven.
De tussentijdse winsten zijn genomen middels de door de BBV voorgeschreven Percentage of Completion methode (POC). De winsten zijn genomen op zes projecten met een positief eindresultaat. Meer informatie hierover staat in de paragraaf grondbeleid.
De presentatieverschuiving betreft het faciliterende deel (investeringen ten behoeve van gronden van derden) van Kampershoek 2.0. Deze verwerking is toegelicht in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling voor voorraden.

Verloop voorziening verlieslatende grondexploitaties

Voorziening
31-12-2018 eindwaarde

Presentatie-wijziging creditzijde

Ont-trekking

Vrijval

Dotatie

presentatie-wijzigig

Voorziening
31-12-2019 eindwaarde debetzijde balans

Voorziening Beekpoort-Noord

-2.602

1.139

-1.463

Voorziening Laurentius

-71

48

23

Voorziening Truppertstraat

-1.200

-23

1.148

75

Voorziening Laarveld

-15.611

4.227

-11.384

Voorziening Kampershoek 2.0

-4.381

2.235

-2.146

Voorziening Kanaalzone 1

-1.749

80

-1.668

Voorziening Vrouwenhof

-25

-612

494

-143

Totaal tekort voorziening BIE

-25.639

-634

1.195

8.273

-16.805

Hierboven wordt de boekwaarde van de voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties gespecificeerd. De voorziening is een correctie op de boekwaarde van de bouwgronden in exploitaties.
Per balansdatum 31-12-2019 zijn er geen verliesvoorzieningen, die hoger zijn dan de boekwaarde van de individuele grondexploitatie waar deze betrekking op heeft. Anders dan in 2018 zijn er daarom geen presentatiewijzigingen.

Het geraamde eindresultaat is als volgt te specificeren:

A

+B

-C

-D

=E

Boekwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1000)

Boekwaarde
31-12-2019

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog uit te geven gronden

Geraamde subsidies en overige bijdragen

Verwacht verlies

Laarveld

17.941

37.444

-39.948

-4.052

11.384

Overige woningbouw

1.938

3.591

-4.836

-138

555

Woningbouw

19.879

41.036

-44.784

-4.190

11.939

Kampershoek 2.0 (inclusief facilitaire deel)

29.789

25.895

-32.835

-20.702

2.146

Overige bedrijventerreinen

-1.657

5.376

-10.800

-1.615

-8.696

Bedrijventerreinen

28.132

31.271

-43.635

-22.317

-6.549

Totaal

48.011

72.306

-88.419

-26.508

5.390

De geraamde nog te maken kosten van € 72,3 miljoen zijn als volgt te specificeren:

In alle projecten worden kosten gemaakt voor planontwikkeling, voorbereiding directievoering en toezicht, en verkoop en beheer. Deze zijn gerelateerd aan de nog uit te voeren investeringen en te verkopen kavels. Het gaat hierbij in totaal om ruim € 12,8 miljoen, maar omdat deze gerelateerd zijn aan de overige investeringen dan wel de verkopen worden deze niet nader benoemd.

 • De verwervingen bedragen € 7,7 miljoen en zullen voor € 1,8 miljoen in Kampershoek 2.0  en voor € 5,8 miljoen in Laarveld plaatsvinden. Met name de verwervingen op Laarveld zijn toegenomen door het weer in exploitatie nemen van gronden Fase 4.
 • Sloop en sanering bedragen € 3,5 miljoen, waarvan € 1,4 miljoen in Kampershoek 2.0   € 1,8 miljoen in Laarveld, in de Kanaalzone € 1 ton en de rest verspreid over de overige projecten.
 • Het bouwrijpmaken kost ruim € 15,2 miljoen en vindt vooral plaats in Kampershoek 2.0   (€ 8,3 miljoen), Laarveld (€ 6,5 miljoen).
 • Het woonrijpmaken kost nog € 20,5 miljoen en is terug te voeren tot Kampershoek 2.0    (€ 4,7 miljoen), Laarveld (€ 12,9 miljoen), Landbouwbelang (€ 1,1 miljoen), overige woningbouwlocaties (€ 1,2 miljoen), de overige bedrijventerreinen (€ 2,8 miljoen).
 • De kosten van de fondsen bedragen € 0,8 miljoen. Dit bedroeg bij de jaarrekening 2018 nog € 1,3 miljoen, maar de geraamde afdrachten aan het Bassin en het Stationsplein zijn komen te vervallen. De resterende budgetten hebben betrekking op de fietsbrug over de Ringbaan en een bijdrage in de aanpassing van het profiel Suffolkweg. Daarnaast wordt onder deze post de planschade verantwoord.
 • De kostenstijging betreft een totaal bedrag van € 5,6 miljoen en is gerelateerd aan de nog uit te voeren investeringen en het jaar waarin deze worden uitgevoerd. Als gevolg van het ‘versnellen’ in projecten is dit ondanks de kostenstijgingen in de markt licht gedaald.
 • De rentekosten (verminderd met de renteopbrengsten) bedragen per saldo € 4,6 miljoen, waarvan € 2,0 miljoen in Kampershoek 2.0 en € 3,5 miljoen in Laarveld. Daarnaast genereren de positieve exploitaties Uitbreiding de Kempen en Centrum Noord ook nog renteopbrengsten à € 1,0 miljoen.

De totaal nog te realiseren opbrengsten tot en met 2032 zijn geraamd op € 88,4 miljoen. De belangrijkste opbrengsten worden hierna toegelicht:

 • De nog te realiseren opbrengsten voor woningbouw bedragen € 44,8 miljoen. Hiervan heeft € 39,9 miljoen betrekking op Laarveld (door het in exploitatie nemen van Fase 4 is dit fors gestegen t.o.v. de grondexploitatie per 1-1-2018), € 3,7 miljoen op Beekpoort Noord, € 0,5 miljoen op Vrouwenhof en € 0,6 miljoen op Tungelder Dorpstraat.
 • De opbrengst uit de verkoop van bedrijventerreinen bedraagt € 43,6 miljoen, waarvan      € 32,9 in Kampershoek 2.0, € 4,4 miljoen in de Kempen en € 6,4 miljoen in de overige bedrijventerreinen.

De geraamde subsidies en overige bijdragen van 26,5 bestaan uit:

 • De post bijdragen en subsidies bedraagt € 18,8 miljoen en heeft betrekking op de exploitatiebijdragen van ontwikkelende partijen binnen Kampershoek 2.0.
 • De opbrengstenstijgingen bedragen € 6,1 miljoen en zijn gerelateerd aan de nog te ontvangen opbrengsten en het jaar waarin deze worden ontvangen.

GEREED PRODUCT EN HANDELSGOEDEREN

Vooraad gereed product en handelsgoederen

Boekwaarde
31-12-2018

Balansver-schuiving

Des-investeringen

Balanswaarde 31-12-2019

Voorziening

Balanswaarde 31-12-2019

Handelsgoederen

13.221

402

-6.774

6.849

-4.506

2.343

Totaal

13.221

402

-6.774

6.849

-4.506

2.343

In 2019 zijn de panden waar voorheen het Rick en Roos zaten middels een balansverschuiving aan de voorraad gereed product toegevoegd in verband met de intentie tot verkoop. In 2019 is het bedrijfsverzamelgebouw van de Poort van Limburg verkocht aan Land van Horne. Omdat op basis van twee taxaties is vastgesteld dat marktwaarde van het complex Poort van Limburg fors lager is dan de boekwaarde is hiervoor een voorziening gevormd. Bij verkoop van delen van het complex wordt deze voorziening ingezet om het verschil (boekwaarde vs marktwaarde) op te vangen.

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr.

Boekwaarde
31-12-2019

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde
31-12-2019

Balanswaarde
31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

1.492

0

1.492

1.641

Rekening courant Rijk

14.360

0

14.360

1.484

Rekening-courant verhouding met niet financiele instellingen

924

0

924

470

Overige vorderingen

3.116

-61

3.055

3.800

Overige vorderingen belastingen

717

-264

453

530

Overige vorderingen sociaal domein

3.344

-1.337

2.007

2.288

Totaal

23.953

-1.662

22.291

10.213

Vorderingen op openbare lichamen zijn vorderingen op voornamelijk overheidsinstellingen. De overige vorderingen hebben betrekking op belastingen en sociaal domein.
De rekening-courant verhouding met het Rijk heeft betrekking op de afgeroomde gelden in het kader van het schatkistbankieren.
De rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen betreft de rekening-courant verhouding die de gemeente heeft met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn). Het Svn verschaft namens de gemeente, onder voorwaarden, startersleningen en duurzaamheidsleningen aan particulieren. De gemeente voedt de rekening-courant door stortingen. Het saldo dat in bovenstaande tabel wordt weergegeven, betreft het niet in leningen omgezette deel van de door de gemeente gestorte bedragen.

Schatkistbankieren

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen

0

0

0

0

Drempelbedrag

1.150

1.150

1.150

1.150

Ruimte onder drempelbedrag

1.150

1.150

1.150

1.150

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

Vanaf 2013 is schatkistbankieren voor gemeenten verplicht. Bij schatkistbankieren dienen overtollige liquide middelen boven een bepaalde drempel aangehouden te worden in de schatkist. Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. Per kwartaal mag het gemiddelde van de middelen die de decentrale overheid dagelijks buiten de schatkist laat niet boven het drempelbedrag uitkomen. Gedurende het grootste deel 2019 had de gemeente  Weert kasgeldleningen opgenomen en waren er geen overtollige middelen die in de schatkist gestort moest worden. In het vierde kwartaal  2019 is deze kortlopende financiering omgezet middels het aangaan van een langlopende lening van € 40 miljoen. Verwezen wordt ook naar de paragraaf Financiering. Vanaf dat moment waren er tijdelijk overtollige middelen (per 31-12-2019 €  14,4 miljoen) die afgeroomd zijn naar de schatkist.
In 2019 is het gemiddelde saldo per kwartaal van de liquide middelen niet boven het drempelbedrag voor schatkistbankieren uitgekomen.

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Kassaldi

11

9

Banksaldi

1.382

889

Totaal

1.393

898

De gemeente heeft een rekening-courant verhouding met de BNG, die tevens het schatkistbankieren uitvoert (zie hierboven). De kredietfaciliteit op de rekening courant bedraagt € 10 miljoen met een incidentele uitloop naar € 15 miljoen. Daarnaast worden bij andere banken diverse rekeningen aangehouden. Deze rekeningen worden periodiek afgeroomd ten gunste van de BNG-rekening.

Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07