JAARSTUKKEN 2019

JAARREKENING

Balans

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Algemene reserve

26.400

31.575

Bestemmingsreserves

60.654

60.603

Gerealiseerd resultaat

3.309

652

Totaal

90.363

92.830

Staat van reserves

Boekwaarde 31-12-2018

Toe-voeging

Ont-trekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2019

ALGEMENE RESERVES

Algemene reserve

31.575

1.347

-7.174

653

0

26.400

Totaal algemene reserves

31.575

1.347

-7.174

653

0

26.400

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES

Reserve majeure projecten

25.471

1.526

-2.588

0

0

24.410

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

54

20

0

0

0

73

Reserve huisvesting onderwijs

6.147

6

0

0

0

6.153

Reserve civieltechnische kunstwerken

927

116

-28

0

0

1.014

Reserve Asl-medewerker

162

0

0

0

0

162

Reserve afkoopsom onderhoud en vervanging Biesterbrug

2.173

88

0

0

0

2.261

Reserve meerjarenonderhoud en vervanging sport

458

119

-50

0

0

527

Reserve restauratie/digitalisering archief-/museumcollectie

20

0

-20

0

0

0

Reserve herinrichting Sutjensstraat

106

0

0

0

0

106

Reserve gemeentelijk vastgoed

4.532

1.367

-978

0

0

4.921

Reserve sociaal domein

7.205

586

-1.034

0

0

6.758

Reserve inburgering en participatie niet-westerse allochtonen

875

0

-302

0

0

573

Reserve combinatiefunctionarissen

113

2

0

0

0

115

Reserve bodemsanering

387

0

-81

0

0

306

Risicobuffer bouwgrondexploitaties

8.348

553

-550

0

0

8.351

Bodemsanering. sloop Biest 1-3

0

425

-31

0

0

394

Reserve afval

0

144

-39

0

0

105

Reserve parkfac. En parkbeheer Kampershoek

0

550

0

0

0

550

Totaal overige bestemmingsreserves

56.976

5.503

-5.699

0

0

56.779

BESTEMDE RESERVES VOOR DEKKING VAN KAPITAALLASTEN

Reserve KKK wijkaccommodatie

1.350

0

0

0

-52

1.298

Reserve accom.Batavierentreffers

3

0

0

0

-1

2

Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal

120

0

0

0

-4

116

Reserve wijkaccommodatie Tungelroy

119

0

0

0

-3

116

Reserve restauratie Martinustoren

60

0

0

0

-7

54

Reserve aankoop St. Annamolen

4

0

0

0

0

4

Reserve JOP graswinkel

4

0

0

0

0

4

Reserve molenonderhoud

58

0

0

0

-31

27

Reserve welzijn peuterspeelzaal WML

103

0

0

0

-5

98

Reserve verkoop oude milieustraat

531

0

0

0

-18

512

Reserve atletiekaccommodatie fase 1

1.074

0

0

0

-57

1.017

Reserve inrichting turnhal

193

0

0

0

0

193

Reserve Biest 1-3

0

0

0

0

0

0

Reserve warenmarkt

0

21

0

0

0

21

Reserve kiosk

0

10

0

0

0

10

Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man

8

0

0

0

0

8

Egalisatiereserve SPUK

0

338

0

0

-23

316

Reserve verlichting binnenstad

0

80

0

0

0

80

Totaal bestemde reserves voor dekking van kapitaalasten

3.627

449

0

0

-201

3.874

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

60.602

5.952

-5.699

0

-201

60.653

TOTAAL RESERVES

92.177

7.299

-12.873

653

-201

87.054

Algemene reserve
De algemene reserve is in feite het enige vermogensbestanddeel van de gemeente Weert dat niet geoormerkt is. Onttrekkingen aan de algemene reserve bestaan in principe uitsluitend uit verrekeningen van negatieve rekeningsaldi en het tijdelijk opvangen van begrotingstekorten. Incidenteel kan de raad beslissen additionele onttrekkingen aan- of dotaties in deze reserve te doen. Dit heeft geleid tot een boekwaarde op 31-12-2019 van de algemene reserve van € 26.400.000,-

Reserve majeure projecten
De reserve majeure projecten is ingesteld met als doel de budgettaire lasten van de projecten Aan de Bron, Brandweerkazerne post Weert en het gemeentehuis Wilhelminasingel gedeeltelijk op te vangen (kapitaallasten en exploitatielasten).

Reserve aankoop kunstvoorwerpen
Ten behoeve van de collectiepresentaties in het museum "nieuwe stijl" worden naar verwachting de komende jaren op basis van een aankooplijst een aantal aankopen gedaan. Ook wordt voor de opening van het museum een collectieplan ontwikkeld waarin de aankoopwensen zijn verwoord. De objecten zijn bedoeld ter versterking van het te vertellen verhaal. Dit betekent dat de kosten voor aankopen zullen oplopen. Waar mogelijk worden subsidies aangevraagd. Verder is het van belang om snel te kunnen handelen op het moment dat objecten via een veiling op de markt komen. Daarom wordt in de jaarrekening zowel een voor- als nadelig saldo van het jaarlijkse exploitatiebudget kunstaankopen verrekend met deze reserve. Eventuele subsidiebaten i.h.k.v. kunstaankopen maken onderdeel uit van de saldobepaling, voor zover dat past binnen de subsidievoorwaarden.

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs
Deze reserve wordt gebruikt om verschillen in de exploitatielasten onderwijshuisvesting (kapitaallasten, OZB, verzekering, enz.) ten opzichte van het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting te verrekenen. Op deze manier wordt onderwijshuisvesting budgettair neutraal in de begroting en jaarrekening verwerkt. Dit is conform het huidige beleid inzake onderwijshuisvesting. In de vierjaarlijkse actualisatie (bij gelegenheid van de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen) zal tijdig geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen.

Reserve civieltechnische kunstwerken
De “grote” civieltechnische kunstwerken in Weert zijn in 2019 risico-gestuurd geïnspecteerd. Ook heeft waar nodig, nader onderzoek plaatsgevonden om een compleet beeld te krijgen van de betreffende kunstwerken. Van ieder object is een meerjaren onderhoudsrapport opgesteld zodat duidelijk is welk (groot) onderhoud de komende tien jaar nodig is voor een goed functionerend kunstwerk. De volgende stap is om al deze informatie te verwerken tot een beheer- en onderhoudsplan. Naar verwachting kan dit in juni 2020 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Reserve ASL-medewerker
In 2010 is een bijdrage ontvangen van de gemeente Venlo van € 162.000,- in verband met de overgang van een medewerker Afvalsamenwerking Limburg (ASL) naar de gemeente Weert. In
verband met eventuele toekomstige wachtgeldverplichtingen van deze medewerker is deze bijdrage in eerste instantie gestort in een voorziening. Zolang er echter nog geen sprake is van een concrete verplichting op basis van een onderliggend plan dienen deze middelen onder de reserves te worden opgenomen.

Afkoopsom onderhoud en vervanging Biesterbrug
Betreft een ontvangen afkoopsom die bestemd is voor (groot) onderhoud en vervanging van de Biesterbrug. Onderhoud Biesterbrug wordt betrokken bij de actualisatie beheerplan civieltechnische kunstwerken.

Reserve meerjarenonderhoud en vervanging sport
Voor het groot (eigenaren)onderhoud van de gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties is geen actuele begroting voor onderhoud beschikbaar. De voorziening is bij de jaarrekening 2014 omgezet in een reserve gemeentelijk vastgoed. Voor het zogenaamde huurdersonderhoud van deze gebouwen en het onderhoud en de vervanging van de niet bouwkundige voorzieningen zoals sportvelden en beregeningsinstallaties was slechts voorzien in een aantal kleinere specifieke budgetten. Inmiddels zijn de onderhouds- en investeringsplannen betreffende de niet-gebouwelijke binnensport materialen en de buitensportaccommodaties geactualiseerd. Een geactualiseerd onderhouds- en vervangingsplan voor gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties zal worden opgenomen in het nieuw op te maken meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties 2021 – 2025.

Reserve restauratie en digitalisering archief- en museumcollectie
Het saldo van deze reserve is conform begroting onttrokken ten gunste van de exploitatie voor restauratie- en digitaliseringsdoeleinden. De reserve kan hierna opgeheven worden.

Reserve herinrichting Sutjensstraat
Het woonrijp maken van de Sutjensstraat zal plaatsvinden na de vervanging van de riolering. Omdat de grondexploitatie in 2012 is afgesloten, werd de bijdrage woonrijp maken in een voorziening gestort. Omdat er nog geen concrete plannen aan deze voorziening ten grondslag liggen is deze voorziening omgezet in een bestemmingsreserve conform de BBV voorschriften.

Reserve gemeentelijk vastgoed
De gemeente Weert heeft een grote verscheidenheid aan vastgoed in bezit voor de eigen gemeentelijke organisatie, maatschappelijk vastgoed en bijzondere vastgoedobjecten. Om deze vastgoedobjecten te beheren en te onderhouden zijn financiële middelen benodigd. De gemeente investeert (daar waar nodig) in vastgoedobjecten vanuit de functie en het gebruik. Deze objecten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting onderhoud (MJOP) gemeentelijk vastgoed 2016-2020. Een goed MJOP onderhoudt het gemeentelijk vastgoed en schept de voorwaarden voor een optimale verhuurbaarheid, instandhouding en (potentiële) verkoop van vastgoedobjecten. Dit wordt bereikt door een uitgebalanceerd pakket van maatregelen aan onderhoud gebaseerd op te accepteren ad hoc situaties en een planmatige preventieve aanpak van onderhoud. Daarnaast moet de MJOP gemeentelijk vastgoed 2016-2020 voorzien in het beperken van risico’s omtrent de gehele vastgoedportefeuille. Uiteindelijk dient de beoogde kwaliteit van onderhoud (programma van eisen) te worden bereikt voor alle gemeentelijke vastgoedobjecten. Voor de periode 2021 – 2025 wordt een nieuw meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed opgemaakt.

Reserve sociaal domein
Bij de begroting 2016 is de reserve sociaal domein gevormd. De gemeente ontvangt danwel berekent middelen voor de drie decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en participatie. De uitvoering hiervan vindt budgettair neutraal plaats. Positieve of negatieve saldi ten opzichte van de beschikbare middelen worden verrekend met de reserve sociaal domein. Daarnaast wordt de reserve op basis van besluitvorming door de gemeenteraad aanvullend ingezet voor bijv. aanvalsplan armoede en hogere kosten oude taken Wmo.

Reserve inburgering participatie niet-westerse allochtonen
Bij de 3e bestuursrapportage 2016 is deze reserve gevormd, die voor de volgende doeleinden wordt ingezet:

  • Aanpak (jeugd)werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren, ouderen en statushouders.
  • Geïntegreerde/duale trajecten voor statushouders, waarbij inburgering gekoppeld wordt aan beroepsonderwijs.
  • Extra subsidie Vluchtelingenwerk Punt Welzijn voor de uitvoering van de maatschappelijke           begeleiding van statushouders.
  • De uitvoering van het Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders in Weert 2018-2019 en (indien nodig) 2020-2021.
  • Ondersteuning en vergoedingen (bijvoorbeeld aanschaf fiets, fietscursus, reiskosten).
  • Onvoorziene kosten in relatie tot het de hiervoor genoemde punten.

Eventuele verschillen tussen de ontvangen middelen en de uitgaven voor activiteiten zoals hierboven omschreven worden jaarlijks (in de jaarrekening) verrekend met de reserve.

Reserve combinatiefunctionarissen
Bij de jaarrekening 2015 is deze reserve gevormd. Met ingang van de jaarrekening 2016 worden over- en onderschrijdingen op het budget voor combinatiefunctionarissen verrekend met deze reserve. De looptijd van de reserve wordt vooralsnog op 5 jaar gesteld, dus tot en met 2020. Mocht noodzaak tot voortzetting van de reserve na 2020 ontstaan dan wordt dit aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Reserve bodemsanering
Op grond van de voorschriften Besluit begroting en verantwoording is de voorziening bodemsanering omgezet naar een reserve. De voeding van deze reserve verloopt via de bestemming rekeningresultaat. Deze reserve is bestemd voor de sanering van de Kraanheidestraat en de Lichtenberg en omgeving.

Risicobuffer grondexploitatie
De reserve Risicobuffer grondexploitatie dient als buffer voor tegenvallende ontwikkelingen in de grondexploitaties. De risicobuffer wordt gevoed met winsten uit grondexploitaties en vrijval uit de tekortvoorzieningen van de grondexploitaties. De noodzakelijke omvang van de reserve (risicoprofiel) wordt bepaald door jaarlijks een berekening te maken van de risico’s in de grondexploitaties. Bij de jaarrekening 2019 is berekend dat het risicoprofiel € 11,5 miljoen bedraagt. Op grond van deze berekening wordt bij de behandeling van de jaarstukken 2019 voorgesteld een bedrag van € 3,1 miljoen te doteren ten laste van het rekeningresultaat van de grondexploitaties.

Bodemsanering sloop Biest 1-3
De gemeente heeft de locatie van de Houthandel aan de Biest gekocht in 2018. De locatie wordt toegevoegd aan het stadspark. Ten behoeve van de planvorming is in 2019 een bodemonderzoek uitgevoerd. De kosten zijn ten laste gebracht van de reserve.

Reserve afval
Het opvangen van schommelingen binnen de gesloten financiering van de afvalbegroting. Bij de jaarrekening wordt telkens bekeken, afhankelijk van de hoogte van de reserve, of het resultaat kan worden verrekend.

Reserve parkfaciliteiten en parkbeheer Kampershoek
Bij de resultaatbestemming 2018 is het binnen de reserve risicobuffer grondbedrijf gereserveerde bedrag voor parkfaciliteiten en parkbeheer Kampershoek 2.0 van € 550.000,- in deze nieuwe reserve gestort.

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten investeringen met economisch nut
Het betreft reserves voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van investeringen met economisch nut. Het  BBV staat niet toe om reserves rechtstreeks in mindering te brengen op investeringen. Om eenmalige middelen (reserves of exploitatiebudgetten) in te zetten voor investeringen kunnen deze middelen gestort worden in een bestemmingsreserve voor de dekking van kapitaallasten. De gemeente Weert heeft diverse dekkingsreserves voor investeringen met economisch nut.

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut
Het betreft reserves voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut. Het  BBV staat niet toe om reserves rechtstreeks in mindering te brengen op investeringen. Om eenmalige middelen (reserves of exploitatiebudgetten) in te zetten voor investeringen kunnen deze middelen gestort worden in een bestemmingsreserve voor de dekking van kapitaallasten. De gemeente Weert heeft de volgende drie dekkingsreserves voor investeringen met maatschappelijk nut: Gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man, SPUK (specifieke uitkering stimulering sport) en verlichting binnenstad.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.125

1.291

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

28.318

29.398

Totaal

29.443

30.689

Staat van voorzieningen

Boekwaarde 31-12-2018

Presentatie-wijziging debetzijde

Toe-voeging

Ont-trekking

Vrijval

Boekwaarde 31-12-2019

VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN. VERLIEZEN EN RISICO'S

Voorziening pensioen wethouders

657

0

433

0

0

1.090

Verlieslatende grondexploitaies

634

-634

0

0

0

0

Nog te maken kosten afgesloten grex

0

0

35

0

0

35

Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.291

-634

468

0

0

1.125

VOORZIENINGEN VOOR VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN

Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen

20.857

1.670

-2.411

0

20.116

Voorziening anterieure overeenkomst bovenwijkse voorzieningen

402

47

-124

0

326

Voorziening oude vervangingsinvesteringen rioleringen

8.138

0

-263

0

7.876

Totaal voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

29.398

0

1.717

-2.797

0

28.318

TOTAAL VOORZIENINGEN

30.689

-634

2.185

-2.797

0

29.443

Voorziening pensioen wethouders
Voor zittende en voormalige wethouders dient een voorziening toekomstige pensioenverplichtingen gevormd te worden middels een actuariële waarde-berekening van het opgebouwde pensioen. Bij het aantreden van een wethouder kan deze het tot dan (elders) opgebouwde pensioen overdragen aan de gemeente Weert. De in het verleden ontvangen elders opgebouwde pensioenen zijn gestort in de voorziening. Jaarlijks doteert gemeente Weert aan de voorziening om de voorziening op het gewenste peil te houden. De pensioenverplichting is gepresenteerd als voorziening en is gewaardeerd tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige pensioenverplichting.

Verlieslatende grondexploitaties
De voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties zijn als correctie op de boekwaarden van de betreffende grondexploitaties gepresenteerd bij de voorraden aan de activazijde van de balans.
Per balansdatum 31-12-2019 zijn er geen verliesvoorzieningen, zoals per 1-1-2019 die hoger zijn dan de boekwaarde van de grondexploitatie en gepresenteerd moeten worden aan de passivazijde van de balans.

Nog te maken kosten afgesloten grex
Deze voorziening bestaat uit geraamde kosten die nog uitgevoerd moeten worden nadat een grondexploitaties is afgesloten. Het betreffen werkzaamheden die in de boekjaren na afsluiten uitgevoerd worden. Omdat er onzekerheid over het bedrag en het tijdstip van uitvoer bestaat is er voor gekozen de bedragen in een voorziening op te nemen.

Vervangingsinvesteringen rioleringen
Deze voorziening is ingesteld op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP) dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 oktober 2016. Dit GRP is geactualiseerd door de gemeenteraad op 7 november 2019. Op basis van berekeningen, opgenomen in het geactualiseerde GRP, is het saldo van deze voorziening voldoende om de komende vervangingskosten op te kunnen vangen.

Voorziening anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorzieningen
Op basis van overeenkomsten zijn verplichtingen aangegaan voor het treffen van bovenwijkse voorzieningen. Deze verplichtingen zijn gekoppeld aan projecten uit de structuurvisie 2025 (kwaliteitsfonds buitengebied en groenfonds). Op de geoormerkte gelden rust een terugbetalingsverplichting.

Voorziening oude vervangingsinvesteringen rioleringen
De voorziening is gevormd met in acht name van artikel 44, lid 2 BBV. De voorziening wordt ingezet om de lasten van oude investeringen op te vangen.
Voor 2004 zijn diverse kredieten met een economisch nut ten laste van voorzieningen beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend worden met de hiervoor bestemde voorzieningen.

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD LANGER DAN ÉÉN JAAR

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

134.182

105.141

Waarborgsommen

40

40

Totaal

134.222

105.181

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Boekwaarde
31-12-2018

Vermeer-deringen

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2019

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

105.141

40.000

-10.959

134.182

Waarborgsommen

40

0

0

40

Totaal

105.181

40.000

-10.959

134.222

In 2019 is de schuldpositie van de gemeente toegenomen door het aantrekken van de nieuwe geldlening van € 40 miljoen en het betalen van € 10,9 miljoen aan aflossingen.
De rentelasten in 2019 voor de langlopende leningen bedroegen € 2,4 miljoen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Waarborgsommen zijn zekerheidstellingen, afgegeven door een derde, die bijvoorbeeld betrekking hebben op vastgoed (huur) of grond (borg voor kavel).

Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07