JAARSTUKKEN 2019

Paragrafen

Vastgoed

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de kosten van onderhoud en exploitatie van het gemeentelijk vastgoed. De mutatie van de onderhoudsreserve wordt toegelicht.
In 2019 is een negatief resultaat van € 600.000,- behaald voor de vastgoedbudgetten.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitkoop van Swinnen die via de budgetten vastgoed loopt. De raad heeft hiervoor middelen vanuit de algemene reserve beschikbaar gesteld. Deze uitkoop is dan ook uiteindelijk voor vastgoed budgettair neutraal.
Wanneer deze eenmalige, budgettair neutrale transactie gecorrigeerd wordt dan resteert een positief resultaat op de vastgoedbudgetten van € 900.000,- .
Er is voor € 520.000,- minder aan de onderhoudsreserve onttrokken dan begroot. De resterende
€ 380.000,- is toe te schrijven aan verschillende verkopen die in het jaar 2019 hebben plaatsgevonden.
Verderop in de paragraaf staat een gedetailleerde uitleg per programma.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07