JAARSTUKKEN 2019

Paragrafen

Grondbeleid

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het gemeentelijke grondbeleid, de resultaten over 2019, de winstneming en de stand van de reserves in relatie tot de risico’s. Meer details over de toelichting en informaties over de prognoses is te vinden in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties & Vastgoed (MPGV).

Ontwikkelingen 2019
2019 was een overgangsjaar voor woningbouwprojecten, projecten lopen op hun eind of zitten juist in een opstart fase. De grond op Laarveld fase 1 en 2 is nagenoeg verkocht evenals de grond op het project Vrouwenhof. In het in 2018 opgestarte project Tungelerdorpsstraat/Baetenhof zijn de laatste woningbouwkavels te koop. Er worden ook geheel nieuwe projecten opgestart zoals de Stadsbruglocatie. Deze zullen in 2020 ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.

Bij de bedrijventerreinen is in Kampershoek 2.0 grond in erfpacht uitgegeven wat een aanzienlijk positief effect laat zien op de boekwaarde van de grondexploitatie. Daarnaast is een nieuwe exploitatiebijdrage berekend in het kader van het herziene exploitatieplan. Onder andere de positieve marktontwikkelingen leiden tot een hogere exploitatiebijdrage die derden moeten voldoen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Deze ontwikkelingen hebben allemaal gevolgen voor de eindresultaten van de grondexploitaties. Met name Kampershoek 2.0 en Laarveld worden hierdoor minder verliesgevend dan we in 2018 verwacht hadden. We schatten de risico’s op de projecten echter ook hoger in:

  • door het in exploitatie nemen van een groter deel van het plangebied van Laarveld (fase 4) worden de risico’s groter;
  • door lange procedures rondom NBW vergunning;
  • doordat de kans bestaat dat door de coronacrisis de economische situatie verslechtert en daarmee de grondprijzen dalen, uitgiften minder snel gaan dan verwacht en procedures langer gaan duren omdat rechtbanken gesloten zijn.

Een gedetailleerde uitleg over deze ontwikkelingen is verderop in deze paragraaf opgenomen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07