JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2019

Personeel en organisatie

Nieuw elan: instroom van jong personeel

Organisatieverandering (WinD) continueren maar het programma spreiden in de tijd

Samenwerking zoeken om krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden

Minder inhuur, meer personeel in dienst van de gemeente

Financiën

Belastingen en heffingen tegen het licht houden

Structureel financieel gezond blijven

Dienstverlening

Beter klantcontact en meer interactie met onze inwoners

Stimuleren van de online dienstverlening

Actualiseren van de visie op dienstverlening

Informatie

Uitbreiding van het aantal e-formulieren op onze website

Aansluiten bij MijnOverheid.nl

Borging van privacy en beveiliging van persoonsgegevens

Vervolg Masterplan; uitvoeringsplan digitale transitie

Communicatie

De gemeentelijke website ombouwen naar een Toptaken website

Digitale media inzetten voor communicatie met onze inwoners

Publiekszaken

Aansluiten bij de Landelijke Aanpak Adres fraude (LAA)

Vrije inloop van klanten faciliteren, naast het werken op afspraak

Onderzoek naar openingstijden (pilot)

Opstellen Ontwikkelagenda Publiekszaken 2019-2022

Vastgoed

Verkoop vastgoed niet passend binnen doelsteling van de gemeente

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 6.319
Gerealiseerd € 14.244
Afwijking € -7.925
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07