JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Programma 6 Zorg, inkomen en participatie

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2019

Monitoring sociaal domein

Sturen op maatschappelijk effect voor inwoners

Zelfredzaamheid

Netwerken en ketens versterken en uitbouwen

Zorg en ondersteuning

Meer doen met huisartsen: vervanging van tweede- door eerstelijnszorg

Hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de mensen

Ontschotten: tussen 3D én met wonen, werk, onderwijs en cultuur

Concept ‘Positieve Gezondheid’ is leidend bij bepalen zorgondersteuning

Maatwerk is mogelijk als de basis geen oplossing biedt

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Terugdringen eenzaamheid

Co-creatie inwoners, ketenpartners en overheid

Subsidieregeling burgerinitiatieven verbreden

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 61.275
Gerealiseerd € 60.878
Afwijking € 398
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07