JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2019

Sport

Topsportbeleid: evalueren

Ondersteunen van verenigingen en stimuleren tot samenwerken

Cultuur

Meer samenwerking met omliggende gemeenten, provincie en cultuurfondsen

Sluitende exploitatie voor bovenlokale voorziening Munttheater

Regelgeving moet initiatieven broedplaatszone ondersteunen

Versterking lokale media

Duurzame organisatievorm voor het Jacob van Horne Museum

Vergroten zichtbaarheid archeologie en cultuurhistorie

Cultuurhistorische waardenkaart: aansluiting provinciaal initiatief

Ondersteuning voor volksfeesten en volkscultuur

Recreatie en Toerisme

Bijdrage leveren aan transformatie van de binnenstad

Stimuleren van een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie als belangrijke pijler voor integrale gebiedsontwikkeling en landschappelijke kwaliteit

Ontwikkelen van een nieuwe visie op Citymarketing

Intensiveren grensoverschrijdende en gebiedsgerichte samenwerking in Belgisch Limburg, M-Limburg en ZO Brabant met bijbehorende uitvoeringsprogramma’s

Openbaar gebied

Aanpak dorpskern Altweerterheide

Verdere vergroening van de gemeente

Dynamisch groenonderhoud

Onderzoek naar verlevendiging passantenhaven

Sport en spel inrichten naar doelgroep, leeftijd en behoefte

Dienstverlening verbeteren openbaar gebied

Steun voor initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 16.110
Gerealiseerd € 15.637
Afwijking € 473
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07