JAARSTUKKEN 2019

Paragrafen

Financiering

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financieringsbeleid in 2019. De uitvoering van de financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals die zijn vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en in de financiële verordening en het treasurystatuut. In de vastgelegde kaders staan transparantie en risicobeheersing centraal.

De paragraaf behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen:
•   Organisatorische ontwikkelingen op het gebied van financiering.
•   Risicobeheer.
•   Financierings- en beleggingspositie.
•   Rentevisie.
•   Saldo van de financieringsfunctie.
•   Wijze van rentetoerekening.
•   EMU-saldo.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07