JAARSTUKKEN 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Onderhoudslasten kunnen op diverse programma's voorkomen. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. De uitvoering van het onderhoud en/of vervanging wordt zo veel mogelijk vastgelegd in meerjarige plannen. Hoewel een aantal plannen nog in ontwikkeling is, wordt een overzicht gegeven van de vastgestelde plannen die gekoppeld zijn aan een beleidsnota.
De in de begroting opgenomen ramingen zijn conform deze plannen.
Daar waar van de vastgestelde plannen wordt afgeweken, wordt dit bij het betreffende plan aangegeven. Voor informatie op detailniveau wordt verwezen naar de betreffende nota's.
Voor de financiële verantwoording over het Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) vastgoed
wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.

Onderhoud kapitaalgoederen

Omschrijving

Begroting

Rekening

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

2.766.000

2.225.006

Wegen: Meerjarenplan onderhoud verhardingen

1.522.869

1.519.109

Kunstwerken en bruggen

213.239

285.623

Bomenbeleidsplan

722.729

849.848

Speelruimteplan

267.854

238.865

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan zaal- en veldsportaccommodaties

118.627

49.597

Bermenbeheerplan

221.645

220.857

Beheerplan Openbare verlichting

390.528

476.909

Meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed (MJOP)

1.366.961

1.068.320

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07