JAARSTUKKEN 2019

Programma-verantwoording

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Thema en speerpunten

Thema

Speerpunten 2019

Landbouw, natuur en landschap

Goede balans tussen ondernemers, gezondheid en landschap in het buitengebied

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Bevorderen biodiversiteit in wijk, dorp en buitengebied

Creëren van in- en externe bewustwording ten aanzien van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit verankeren in beleid

Meer groen in de openbare ruimte en minder verharding

Verbeteren bodemkwaliteit in relatie tot wateroverlast, droogte en begroeiing in openbare ruimte

Afkoppelen hemelwater

Energie- en warmtetransitie

Voorbereiden warmteplannen voor wijk en dorp

Ondersteunen woningeigenaren op het gebied van energiebesparing

Stimuleren energiebewust ondernemen

Voortzetten verduurzaming gemeentelijke organisatie

Faciliteren grootschalige duurzame energievoorziening

Afval

Verminderen zwerfafval

Nieuwe aanbesteding inzameling huishoudelijk en gft-afval

Herinrichting en versterken toegangscontrole milieustraat

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 14.379
Gerealiseerd € 14.203
Afwijking € 176
Deze pagina is gebouwd op 09/04/2020 12:31:34 met de export van 09/04/2020 12:29:07